Stand van zaken MIRT-verkenning bereikbaarheid CID-Binckhorst

In de zomer van 2022 konden belanghebbenden een zienswijze geven op de voorlopige voorkeur voor de tramverbinding tussen Den Haag Centraal, Voorburg station en Rijswijk/Delft en een aanvullend pakket mobiliteitsmaatregelen.

Er zijn veel zienswijzen binnengekomen. De reactie op deze zienswijzen wordt op dit moment opgesteld in de Nota van Antwoord.

Dit doen wij zorgvuldig en er is afstemming nodig met meerdere overheden. Dit kost daarom veel tijd.

Naar verwachting nemen de Provincie Zuid-Holland, MRDH en de colleges van Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Den Haag in het tweede kwartaal van 2023 een besluit over het definitieve voorkeursalternatief. Dan worden de definitieve stukken, waaronder het Masterplan Bereikbaarheid en de Nota van Antwoord, gepubliceerd op de website www.binckhorstbereikbaar.nl.

De mensen en organisaties die een zienswijze hebben ingediend krijgen hierover per mail bericht.

Het Masterplan Bereikbaarheid en bijbehorende documenten worden voor de zomer van 2023 door de colleges ter vaststelling voorgelegd aan de raden van de 3 gemeenten.

Vervolgproces
Na afronding van de verkenningsfase zal in het najaar van 2023 de volgende fase (plannings- en studiefase) starten.
Hierin wordt het definitieve voorkeursalternatief voor de tramverbinding verder uitgewerkt in een concreet bouwtechnisch ontwerp.

Dit houdt onder andere in:

  • Uitwerken waar de tramverbinding precies komt te liggen en technisch uitwerken.
  • Opstellen ontwerp van de openbare ruimte voor de tramverbinding en het omliggende gebied met oog voor leefbaarheid en verkeersveiligheid.
    Dit gaat bijvoorbeeld over het ontwerp van de haltes en de inrichting van straten waar de tramverbinding doorheen of langs loopt (incl. bijvoorbeeld bomen en parkeerplaatsen).
  • Opstellen van ontwerp voor het verleggen van kabels en leidingen.
  • Uitwerken hoe de uitvoering gaat plaatsvinden (bijvoorbeeld fasering van werkzaamheden).

 

Daarnaast zullen in de plannings- en studiefase gesprekken gevoerd worden met belanghebbenden over grondverwerving voor de tramverbinding en schadeloosstelling. En worden de plannen voor de tramverbinding opgenomen in bestemmingsplannen en omgevingsplannen van de betrokken gemeenten. Onderzoek naar de effecten op milieu en leefomgeving hoort daar bij.

De plannings- en studiefase heeft een doorlooptijd van ongeveer 2 tot 4 jaar. Deze fase wordt afgerond met een realisatiebesluit door alle initiatief nemende partijen.