Het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. is op 8 november 2022 uitgebracht. Als onafhankelijke organisatie adviseert de Commissie m.e.r. over de inhoud van milieueffectrapporten. Zo heeft de Commissie ook het MER van de MIRT-Verkenning beoordeeld.

In het kort: “De Commissie is van oordeel dat het MER, op één punt na, de essentiële informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te wegen in het besluit over het Masterplan en het  voorkeursalternatief. Het gaat om de mogelijke gevolgen van  stikstofdepositie in de bouwfase, op al overbelaste Natura 2000-gebieden. Door het vervallen van de bouwvrijstelling uit de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering op 2 november 2022 is onduidelijk of de in het MER onderzochte alternatieven uitvoerbaar zijn.”

U kunt het complete advies lezen door hier te klikken.