We vinden het belangrijk om toekomstige en huidige bewoners, ondernemers uit het gebied en andere belanghebbende partijen op de hoogte te houden over de Bereikbaarheid in de Binckhorst. De voorlopige voorkeursvariant van de hoogwaardige openbaarvervoer verbinding is nu bekend, samen met een aanvullend pakket aan mobiliteitsmaatregelen. Iedereen die dat wil, mag daar zijn of haar mening over geven door middel van een zienswijze. Hieronder leggen we uit wanneer dat kan en op welke manier dat kan. Onderaan deze pagina vindt u alle eerder verschenen nieuwsbrieven.

Een zienswijze indienen

Een zienswijze indienen is een formele manier om uw gemeente te laten weten wat u van de plannen vindt. U kunt van 8 augustus tot en met 19 september 2022 een zienswijze indienen op de plannen.

Vanaf 8 augustus kunt u uw zienswijze indienen op de volgende twee documenten:

 • het Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid. Hierin staat de onderbouwing voor de voorlopige voorkeursvariant (variant 1T) en een pakket mobiliteitsmaatregelen.
 • de Plan-MER. Dit document beschrijft de effecten van het project voor de leefomgeving, zoals geluid en luchtkwaliteit.

 

Daarnaast zijn de volgende onderliggende onderzoeken en rapporten in te zien:

 • De Overzichtsrapportage Beoordelingsfase MIRT-verkenning Bereikbaarheid CID-Binckhorst. Dit rapport beschrijft de ontwerpen van de 10 onderzochte tracé varianten
 • De Vervoerwaardestudie HOV. Dit rapport geeft aan hoeveel mensen volgens de prognoses gebruik gaan maken van het toekomstige OV, en het effect daarvan op het autogebruik.
 • De Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse (MKBA). Dit rapport beschrijft de kosten en opbrengsten van de onderzochte varianten.
 • Het Omgevingsverslag. Hierin staan alle reacties en signalen die tot nu toe vanuit het Platform, overige bewoners en ondernemers zijn binnengekomen.
 • Het Rapport Tracéafweging Zeef 1 – Addendum bij de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen uit 2021.

 

Een zienswijze indienen kan op verschillende manieren:

Per mail (voorkeur)
Het indienen van een zienswijze per mail heeft de voorkeur. U kunt uw zienswijze indienen door deze te mailen naar zienswijze@binckhorstbereikbaar.nl. U kunt hiervoor een format downloaden, lees hieronder meer.

Per brief
Mocht u uw zienswijze niet digitaal in willen of kunnen leveren, kunt u deze ook per post opsturen naar uw gemeente. Hieronder staan per gemeente de postadressen:

 • Leidschendam-Voorburg: Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam
 • Rijswijk: Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk t.a.v. Team Bereikbare Stad
 • Den Haag: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag t.a.v. Afdeling Mobiliteit

 

Mondeling
Mocht u een zienswijze mondeling in willen dienen, kunt u tijdens werkuren terecht op het stadhuis van uw gemeente. Hiervoor dient u een afspraak te maken met uw gemeente via telefoonnummer 14070 of de gemeentelijke websites.

Vereisten zienswijze

Om het (digitaal) indienen van een zienswijze gemakkelijker te maken, kunt u dit format gebruiken. Hierdoor weet u zeker dat uw zienswijze aan alle eisen voldoet. Het format is niet verplicht. Mocht u op een andere wijze een zienswijze op willen stellen, moet u aan de volgende eisen voldoen:

 

 • Adresseer uw zienswijze aan de gemeenteraad van uw gemeente
 • Datum
 • Naam, achternaam
 • Adres
 • Handtekening (indien mogelijk)

Informatiemarkten

Het gaat om veel en soms ingewikkelde documenten. Daarom organiseren wij drie informatiemarkten, waar u al uw vragen kunt stellen. Dat kan u helpen bij het eventueel indienen van een zienswijze. De informatiemarkten zijn op inloop-basis en voor iedereen toegankelijk.
Deze vinden plaats bij de Compagnie, Geestbrugkade 32 in Rijswijk op:

 

 • Dinsdag 5 juli 19.00 – 21.00 uur
 • Donderdag 25 augustus 19.00 – 21.00 uur
 • Woensdag 31 augustus 19.00 – 21.00 uur

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

De binnengekomen zienswijzen verwerken we in een Nota van Antwoord. In de Nota van Antwoord geven wij aan hoe we de zienswijzen verwerken in het definitieve Masterplan Bereikbaarheid. In 2023 nemen de gemeenteraden van de drie gemeenten samen met de andere partijen een besluit over de Nota van Antwoord, het Masterplan Bereikbaarheid en de Plan-MER. Daarna werken we de Voorkeursvariant verder uit, en maken de betrokken partijen afspraken over de financiering en de volgende fase: de Planuitwerkingsfase.

Participatie tot nu toe

Op verschillende momenten en manieren houden we bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden op de hoogte en betrekken we deze bij het onderzoek. Hieronder lichten we kort toe hoe we dit doen:

Platform
Om tijdens de Verkenning beter van gedachten te kunnen wisselen met belanghebbenden uit de omgeving richten wij een zogenaamd Platform op. Deze bestaat uit 24 bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de omgeving van het projectgebied. Dit Platform wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. In deze overleggen wordt gesproken over de alternatieven voor het toekomstig openbaar vervoer, de effecten daarvan voor de leefomgeving en de vorming van een voorkeursalternatief. De deelnemers aan het Platform komen uit de verschillende straten en wijken en vertegenwoordigen deze gebieden.

De inschrijftermijn voor het Platform is inmiddels gesloten. Wilt u in contact komen met de vertegenwoordiger uit het Platform namens uw straat of wijk? Mail dan naar info@binckhorstbereikbaar.nl.

Inloopsessies
Het Platform bestaat uit een kleine groep vertegenwoordigers van diverse belanghebbenden. Daarom zijn er na de bijeenkomsten van het Platform inloopsessies waaraan alle belanghebbenden. uit de omgeving online kunnen deelnemen. In deze sessies wordt een terugkoppeling gegeven van de bijeenkomsten met het Platform. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen. Ook deelnemers van het Platform zullen hierbij aanwezig zijn. Deze sessies duren een uur en u kunt vrijblijvend inloggen op het moment dat u dat wilt. Wilt u aanwezig zijn tijdens de inloopsessies? Dan kunt u zich inschrijven via ons algemene mailadres info@binckhorstbereikbaar.nl. De inloopsessies worden vooraf via de website en de nieuwsbrief aangekondigd. Onderaan deze pagina kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Bijeenkomsten tot nu toe

Naast de bijeenkomsten met het Platform en de inloopsessies brengen we geregeld de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Verkenning. Tijdens deze raadsinformatiesessies wordt er een presentatie gegeven, waarna de raadsleden ruim de tijd hebben om vragen te stellen aan de projectorganisatie. Hier vindt u een overzicht alle bijeenkomsten die zijn georganiseerd rondom de Verkenning.