We vinden het belangrijk om toekomstige en huidige bewoners, ondernemers uit het gebied en andere belanghebbende partijen op de hoogte te houden over Mobiliteit in de Binckhorst. Hieronder lichten we kort toe welke bijeenkomsten er georganiseerd worden om dit te doen. Ook kunt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief via deze link. Onderaan deze pagina vindt u alle eerder verschenen nieuwsbrieven.

Meedenken en op de hoogte blijven

Op verschillende momenten en manieren houden we bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden op de hoogte en betrekken we deze bij het onderzoek. Hieronder lichten we kort toe hoe we dit doen:

Platform
Om tijdens de Verkenning beter van gedachten te kunnen wisselen met belanghebbenden uit de omgeving richten wij een zogenaamd Platform op. Deze bestaat uit 21 bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de omgeving van het projectgebied. Dit Platform blijft in elk geval tot eind 2021 geregeld bij elkaar komen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. In deze overleggen wordt gesproken over de alternatieven voor het toekomstig openbaar vervoer, de effecten daarvan voor de leefomgeving en de vorming van een voorkeursalternatief. De deelnemers aan het Platform komen uit de verschillende straten en wijken en vertegenwoordigen deze gebieden. Door de huidige Covid-maatregelen zijn we genoodzaakt om de bijeenkomsten online te organiseren.

De inschrijftermijn voor het Platform is inmiddels gesloten. Wilt u in contact komen met de vertegenwoordiger uit het Platform namens uw straat of wijk? Mail dan naar info@binckhorstbereikbaar.nl.

Inloopsessies
Het Platform bestaat uit een kleine groep vertegenwoordigers van diverse belanghebbenden. Daarom zijn er na de bijeenkomsten van het Platform inloopsessies waaraan alle belanghebbenden. uit de omgeving online kunnen deelnemen. In deze sessies wordt een terugkoppeling gegeven van de bijeenkomsten met het Platform. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen. Ook deelnemers van het Platform zullen hierbij aanwezig zijn. Deze sessies duren een uur en u kunt vrijblijvend inloggen op het moment dat u dat wilt. Wilt u aanwezig zijn tijdens de inloopsessies? Dan kunt u zich inschrijven via ons algemene mailadres info@binckhorstbereikbaar.nl. De inloopsessies worden vooraf via de website en de nieuwsbrief aangekondigd. Onderaan deze pagina kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Formele inspraak
Naast het Platform en de inloopsessies is er ook sprake van formele inspraak. Tijdens het onderzoek naar voorkeursvariant voor de Verkenning zijn er twee formele momenten waarop geïnteresseerden officieel kunnen reageren op het onderzoek. Dat kan door een zienswijze in te dienen. Dit zijn:

  • Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) | De periode om hierop te reageren is ten einde
    1. De NRD beschrijft welke alternatieven onderzocht worden en welke criteria en methoden de onderzoekers gebruiken om de milieueffecten in beeld te brengen.
  • Terinzagelegging Milieueffectrapportage (Plan-MER) en het Masterplan Mobiliteit CID-Binckhorst | De exacte data van de terinzagelegging zijn nog niet bekend.
    1. De milieueffectrapportage brengt de milieugevolgen van een plan of project in beeld.
    2. Het Masterplan bevat de visie op duurzame verbetering van de bereikbaarheid van het CID en de Binckhorst, inclusief concrete mobiliteitsmaatregelen.

Na iedere terinzagelegging worden alle binnengekomen zienswijzen gebundeld beantwoord in een Nota van Antwoord. Deze wordt vastgesteld door de colleges van Leidschendam-Voorburg en Den Haag en vervolgens gepubliceerd op de website. De ingekomen zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen in het onderzoek en de documenten die ter inzage hebben gelegen.

Vooraf of tijdens de periode dat de documenten ter inzage liggen, organiseren we informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten lichten we de inhoud van de documenten toe, en leggen we uit op welke manier een zienswijze kan worden ingediend. De aankondiging van deze sessies wordt breed gecommuniceerd en op deze website gepubliceerd. In aanvulling op de informatiebijeenkomsten worden vragenuurtjes georganiseerd, waarin eenieder vragen kan stellen aan de projectorganisatie.

Bijeenkomsten tot nu toe

Naast de bijeenkomsten met het Platform en de inloopsessies brengen we geregeld de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Verkenning. Tijdens deze raadsinformatiesessies wordt er een presentatie gegeven, waarna de raadsleden ruim de tijd hebben om vragen te stellen aan de projectorganisatie. Hier vindt u een overzicht alle bijeenkomsten die zijn georganiseerd rondom de Verkenning.