Raadsvoorstel Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst en beantwoording zienswijzen gepubliceerd

In de week van 17 april 2023 hebben de colleges van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag ingestemd met het raadsvoorstel Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst & Nota van Antwoord en de daarbij horende documenten:

  • Nota van Antwoord op het ontwerp Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst
  • Overzichtsrapportage Beoordelingsfase MIRT-verkenning Bereikbaarheid CID-Binckhorst
  • Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst

 

De documenten worden nu naar de gemeenteraden gestuurd voor besluitvorming en zijn daarmee openbaar. Alle documenten zijn via de websites van de gemeenten te bekijken:


Gemeenteraden
De gemeenteraden wordt gevraagd om het voorkeursalternatief voor het tracé op hoofdlijnen van de nieuwe HOV-tramverbinding over de Binckhorst, plus een Basispakket Mobiliteitsmaatregelen vast te stellen. Ook wordt aan de gemeenteraden gevraagd de Nota van Antwoord vast te stellen. In de Nota van Antwoord staan alle ingediende zienswijzen en de reacties daarop.
De gemeenteraden bespreken de plannen nog voor de zomer.

Heeft u vorig jaar een zienswijze ingediend?
Vorig jaar zomer kon u een zienswijze indienen op het voorlopige voorkeursalternatief voor de nieuwe tramverbinding. Alle zienswijzen en de reacties daarop staan in de Nota van Antwoord.
De Nota van Antwoord is 1 van de documenten die nu gepubliceerd zijn op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente, tegelijkertijd met alle documenten over het plan voor de nieuwe tramverbinding. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt hierover bericht.