Van 8 augustus tot en met 19 september 2022 hebben het Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid en het Plan-MER (milieueffectrapportage) met achterliggende documenten ter inzage gelegen.
In deze documenten wordt de voorkeursvariant beschreven voor een hoogwaardig openbaar vervoer verbinding (HOV) tussen Den Haag Centraal en station Voorburg èn tussen Den Haag Centraal en Rijswijk/Delft. Dit is inclusief een pakket bereikbaarheidsmaatregelen.

De documenten lagen ter inzage bij de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Veel belanghebbenden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
Alle zienswijzen worden momenteel getoetst op volledigheid en geldigheid en eventuele dubbelingen. In afwachting daarvan kunnen wij de volgende gegevens alvast met u delen:

 

  • Er zijn 468 zienswijzen ingediend. Een aantal van de zienswijzen is namens meerdere belanghebbenden (personen of bedrijven) ingediend. Daarmee zijn namens 680 belanghebbenden zienswijzen ingediend.
  • Ongeveer 18% van de zienswijzen kwam binnen bij de gemeente Den Haag, 11% bij de gemeente Rijswijk en 69% bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. De overige 2 procent is afkomstig van instellingen en instanties.

Inhoud zienswijzen

De zienswijzen sluiten aan bij de thema’s die in het omgevingsverslag zijn beschreven:

 

  • Uitgangspunten van de MIRT-verkenning en beoordeling van de tracés
  • Ontwerp, ligging en technische inpassing
  • Leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en groen
  • Vervoerwaarde
  • Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren
  • Communicatie en participatie proces

 

Verder zijn er veel voorstellen gedaan voor de vervolgfase en eventueel aanvullende onderzoeken. Ten slotte is een aantal indieners ook erg blij met de voorgestelde voorkeursvariant en het pakket bereikbaarheidsmaatregelen.

Nota van Antwoord

In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan de beantwoording van de zienswijzen. Die komen allemaal in een zogeheten Nota van Antwoord. Het aantal binnengekomen zienswijzen is van een behoorlijke omvang, en meerdere partijen zijn betrokken bij de beantwoording. Om de beantwoording zorgvuldig te doen is daarom veel tijd nodig.

De Nota van Antwoord maakt onderdeel uit van de stukken die de drie colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten aanbieden aan de gemeenteraden.

In 2023 nemen de drie gemeenteraden samen met de andere partijen een besluit over de Nota van Antwoord, het definitieve Masterplan Bereikbaarheid en het Plan-MER.