Addendum bij de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (april 2022)

Het doel van de MIRT-verkenning is om van veel alternatieven te trechteren tot één voorkeursalternatief (VKA). In dit trechteringsproces zijn twee fases te onderscheiden: de analytische fase (zeef-1) en de beoordelingsfase (zeef-2).

In aanvulling op de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen uit november 2019, behorend bij zeef-1, heeft een nadere afweging van tracés voor de (hoofd)maatregel HOV-verbinding plaats gevonden. Het doel van het addendum bij de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen is om vast te leggen welke tracés voor de HOV-verbinding door CID en de Binckhorst kansrijk zijn om in de beoordelings- en besluitvormingsfase van de Verkenning nader te onderzoeken.

De tracéafweging in dit addendum is onderdeel van zeef-1 van de Verkenningsfase. Klik hier om het document te downloaden.