In de periode 2024-2030 krijgen meer maatregelen voor slimme mobiliteit vorm. Het Central Innovation District en de Binckhorst worden verder aangepast zodat er meer ruimte is voor voetgangers en fietsers. Ook wordt gekeken hoe de bouwlogistiek en stadsdistributie efficiënter en schoner kan plaatsvinden. Bij stations komen extra voorzieningen voor deelauto’s, deelscooters en deelfietsen. In deze periode wordt ook de HOV-lijn van Station Den Haag CS naar Station Voorburg en de aansluiting op de bestaande lijn naar Delft aangelegd. In de MIRT-Verkenning CID-Binckhorst hebben de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en het Rijk onderzocht waar een HOV-verbinding kan komen tussen Den Haag Centraal en station Voorburg en naar Rijswijk/Delft. En hoe daarbij meer ruimte kan komen voor veilig fietsen en lopen. Dit is in afstemming met de gemeente Rijswijk gebeurd. Uit dit onderzoek is een voorlopige voorkeursvariant gekomen voor de HOV-route en het soort vervoer, plus een aanvullend pakket mobiliteitsmaatregelen. Wilt u weten hoe u een zienswijze indient, klik dan hier.

Voorlopige voorkeursvariant MIRT-Verkenning

Voorlopige voorkeursvariant MIRT-Verkenning

Voorlopige Voorkeursvariant

Tramverbinding
De voorlopig voorkeursvariant is een tramverbinding van Den Haag Centraal via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg naar Station Voorburg, en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. In de onderzoeken die zijn uitgevoerd is dit de ‘1T-variant’ (zie kaartje). Een tram is hier het beste vervoermiddel. Een Lightrail is duurder en bussen kunnen minder mensen vervoeren. Opa’s veldje en scouting Livingstone Miriam worden niet aangetast.

Het blijft mogelijk om het tracé in de toekomst ook naar Zoetermeer door te trekken.  We gaan dan de Binckhorstlaan-Zuid, Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg opnieuw inrichten, om de hoogwaardige tram hier te laten rijden. Tegelijkertijd maken we deze straten veiliger voor fietsers en voetgangers. Zo komt er meer aandacht voor de leefbaarheid van dit gebied.

Onderstaande afbeelding toont het volledige pakket aan mobiliteitsmaatregelen.

Onderzoeken

Vanaf 8 augustus kunt u uw zienswijze indienen op de volgende twee documenten:

 

Daarnaast zijn de volgende onderliggende onderzoeken en rapporten in te zien:

Wat is een MIRT-Verkenning?

De afkorting MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Projecten die een ruimtelijke ingreep kennen en waar het Rijk direct financieel bij betrokken is worden opgenomen in het MIRT investeringsprogramma. MIRT-projecten volgen een vaste procedure zoals hieronder is afgebeeld. Dit project zit momenteel in de Verkenningsfase.

In een MIRT-Verkenning worden verschillende fasen doorlopen om van een breed scala aan oplossingsrichtingen te komen tot een zogenaamd voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is het alternatief dat op basis van alle onderzoeksresultaten het beste voldoet aan de doelstellingen voor het project. Het voorkeursalternatief omvat de variant voor de OV-verbinding, maar ook aanvullende maatregelen om de bereikbaarheid van het Central Innovation District en de Binckhorst te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld fietsverbindingen, voorzieningen voor fiets, langzaam verkeer verbindingen en andere voorzieningen die bijdragen aan een prettig woon- en werkgebied.

Waarom een OV-verbinding?

De HOV-verbinding (hoogwaardig openbaar vervoer) en ook andere mobiliteitsmaatregelen dragen bij aan de volgende doelen:

 • Door betere bereikbaarheid met OV, en lopen en fietsen kunnen er meer woningen en banen in de Binckhorst komen. Zonder dat er meer autoverkeer nodig is. Zo neemt het tekort aan woningen af en kunnen mensen in de stad blijven wonen en werken. Ook mensen van buiten dit gebied kunnen profiteren van de werkgelegenheid.
 • Er komt minder verkeer op drukke punten zoals het Rijswijkse Plein en de Binckhorstlaan. Een ov-verbinding voorkomt extra verkeer op de A4 en A12 en ontlast het spoor tussen Delft-Den Haag-Leiden. Delft, Leidschenveen en Zoetermeer zijn beter bereikbaar.
 • Door voorrang te geven aan lopen, fietsen en openbaar vervoer (mobiliteitstransitie) ontstaat meer ruimte in de stad voor wonen, werken en verblijven.

 

Om goed uit te leggen waarom een HOV-verbinding van Den Haag Centraal door de Binckhorst naar Station Voorburg nodig is, hebben wij een factsheet opgesteld. Hierin staat veel informatie over het belang van dit project: de lokale en regionale bereikbaarheid, de noodzaak om voldoende woningen in deze regio te kunnen bouwen en het belang van meer werkgelegenheid.

Hoe ziet de OV-verbinding er straks uit?

Er zijn drie zogenoemde openbaarvervoersystemen onderzocht. Een HOV-tram, een lightrail en een Bus + ART/Tram. Deze drie opties zijn voortgekomen uit de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO), uit de vorige fase van de Verkenning. Elke optie heeft zijn eigen kenmerken zoals hieronder te zien is.

U kunt de NKO onderaan deze pagina downloaden.

 

 

1. HOV-tram

 • Eigen baan met gemiddelde snelheid van 25 km/uur
 • Dagelijks vervoer: 10.000 – 50.000 reizigers (koppeling voertuigen mogelijk)

2. De lightrail

 • De lightrailverbinding rijdt deels ondergronds of op een verhoogde baan zodat drukke punten worden overbrugd. Buiten het drukke gedeelte komt een vrijliggende baan.
 • Snelheid: lokaal 30 km/uur
 • Dagelijks vervoer: 20.000 – 60.000 reizigers (koppeling voertuigen mogelijk)

3. Bus + ART/Tram

 • Starten met een snelbus op een eigen baan, die vaak rijdt. Hiermee wordt direct voldaan aan de vervoersvraag en kan op de langere termijn nog voor een ander alternatief worden gekozen.
 • Snelheid: gemiddeld 20 km/uur
 • Dagelijks vervoer: 10.000 reizigers
 • Mogelijkheid om op termijn te kiezen voor de HOV-tram of voor de ART, een zelfrijdende tram (Autonomous Rail Rapid Transit).

Alternatieven

Voor de MIRT-Verkenning zijn vijf alternatieven onderzocht. Hieronder een overzicht met alle alternatieven:

Alternatief 1: Binckhorstlaan – Maanweg richting station Voorburg / Geestbrugweg richting Rijswijk (bus, tram en lightrail)

Alternatief 2: Binckhorstlaan – Zonweg – Regulusweg richting station Voorburg / Geestbrugweg richting Rijswijk (bus, tram en lightrail)

Alternatief 3: Binckhorstlaan – Zonweg – Melkwegstraat – Maanweg richting station Voorburg / Geestbrugweg richting Rijswijk (bus)

Alternatief 4: Binckhorstlaan – Prinses Mariannelaan – lus Voorburg / Geestbrugweg richting Rijswijk (tram)

Alternatief 5: Binckhorstlaan – Maanweg richting station Voorburg / Jupiterkade – Broekslootkade richting Rijswijk (bus en tram)