De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft op maandag 14 december  haar advies over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) uitgebracht. Het advies geeft goede aanknopingspunten om het milieueffectrapport (MER) op te stellen voor de toekomstige HOV-verbinding in het Central Innovation District-Binckhorst. Het advies is geen formele of noodzakelijke stap in het proces, maar de initiatiefnemers hechten waarde aan het onafhankelijke oordeel dat de Commissie heeft gegeven.

De gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg vroegen de Commissie voor de milieueffectrapportage te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Konink-rijkrelaties, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg willen de bereikbaarheid en leefbaarheid van Den Haag in de toekomst garanderen. Voordat de gemeenteraden van Den Haag en Leidschendam-Voorburg besluiten over het Masterplan Mobiliteit CID Binckhorst, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Commissie m.e.r
De Commissie m.e.r. bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Op verzoek van de vier initiatiefnemers, adviseert de Commissie over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport. De zienswijzen en adviezen die in de zienswijzeperiode zijn ingediend door andere belanghebbenden, als reactie op de NRD, zijn door de Commissie gebruikt in het eigen advies. Zowel de publieksfolder van de NRD als het complete document zijn hier te lezen

De belangrijkste punten die in het advies zijn opgenomen zijn:

  • Het beschrijven van de positie van de Verkenning CID-Binckhorst ten aanzien van de drie schaalniveaus waarop de Plan-MER voor de toekomstige HOV-verbinding zich bevindt.
  • Het verbreden van het perspectief zodat de effecten voor de hele Koningscorridor inzichtelijk worden gemaakt vanwege het effect op de systeemkeuze in het gebied.
  • Een aantal suggesties over effectbepaling, mobiliteit, natuur, gezondheid/leefomgeving en het belang van een zelfstandig leesbare samenvatting.

Het advies is geen formele of noodzakelijke stap in het proces, maar de initiatiefnemers hechten veel waarde aan het onafhankelijke oordeel dat de Commissie heeft gegeven.

Publicatie
Het advies is met de projectorganisatie besproken. De inhoudelijke reactie wordt opgenomen in de Nota van Antwoord, waarin ook de ingekomen zienswijzen worden beantwoord. De colleges van de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg zullen de Nota van Antwoord naar verwachting begin 2021 vaststellen. Daarna is de Nota van Antwoord op deze website te vinden.