Participatie 2 september - 13 oktober 2020

Hoe maken we van de Binckhorst een prettig leefbaar en goed bereikbaar gebied? Op dit moment onderzoekt de overheid met welke vorm van openbaar vervoer zoveel mogelijk mensen snel en comfortabel op hun bestemming kunnen komen. Het gaat om het traject tussen Den Haag CS, de Binckhorst en Station Voorburg (via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg) en een aansluiting richting Delft.

De terinzagelegging van de NRD is op 13 oktober afgelopen. Alle binnengekomen zienswijzen zijn verzameld en beantwoord in een Nota van Antwoord die wordt verzonden aan de indieners van een zienswijze.

Na het opstellen van de Nota van Antwoord wordt er verder gewerkt aan de milieueffectenrapportage (PlanMER) en het concept rapport waarin het Voorkeursalternatief wordt omschreven. Dit is het Masterplan Mobiliteit CID-Binckhorst. Deze beide documenten worden ter inzage gelegd. De exacte periode van de terinzagelegging wordt nog bekend gemaakt. Gedurende een periode van 6 weken kunt u gebruik maken van de gelegenheid om uw zienswijze in te dienen over beide documenten. Tijdens deze periode zal ook weer een informatiebijeenkomst plaatsvinden.

Bent u geïnteresseerd in de Verkenning? Houd dan de website in de gaten! Binnenkort verschijnt de nieuwsbrief met de laatste informatie over de Verkenning.

Drie mogelijkheden voor openbaar vervoer

In 2019 is onderzocht hoe de OV-verbinding eruit kan zien. Er zijn drie mogelijkheden: een tram, lightrail of een hoogwaardige bus op een eigen baan. Nu wordt onderzocht wat de kosten zijn van deze drie opties, wat ze bijdragen aan het oplossen van de verkeersproblemen in en om het gebied en wat het effect is op de omgeving (zoals ruimtegebruik, geluid, trillingen). De resultaten komen in een Masterplan Mobiliteit en een Plan MER (milieueffectrapportage). Hierin wordt ook een voorkeursoptie gegeven voor de OV-verbinding. In 2021 neemt de overheid een besluit over welke vorm van openbaar vervoer het meest geschikt is en nader uitgewerkt wordt.

Onderzoek naar milieueffecten

De eerste stap om een milieueffectrapportage (MER) te kunnen maken is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD geeft aan welke vervoersalternatieven worden onderzocht en op welke manier de (milieu)effecten (zoals geluid, trillingen, inpassing in de ruimte) in beeld worden gebracht. Dit onderzoek naar de milieueffecten vindt dit najaar plaats.

Meer informatie

Het was tot en met 13 oktober mogelijk een zienswijze in te dienen. Heeft u nog andere vragen? Stel deze door te mailen naar info@binckhorstbereikbaar.nl