Nieuwe onderdoorgang langzaam verkeer bij de Trekvlietbrug

Onder de huidige Trekvlietbrug in Den Haag komt een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen straks de Mercuriusweg veilig kruisen zonder hinder en oponthoud. Hiermee wordt een grote barrière voor het langzame verkeer in dit deel van de Binckhorst opgelost. Deze nieuwe onderdoorgang kost ongeveer 9 miljoen euro, en wordt gefinancierd door de samenwerkende partijen: gemeente Den Haag, het Rijk, de regio (MRDH), de provincie Zuid-Holland en buurgemeente Leidschendam-Voorburg.

ipvDelft creatieve ingenieurs

Onderdeel van het Trekfietstracé

De onderdoorgang bij de Trekvlietbrug is onderdeel van een belangrijke regionale fietsroute, het zogenoemde Trekfietstracé. Deze fietsroute verbindt de binnenstad van Den Haag met de Binckhorst, Ypenburg en Pijnacker-Nootdorp. Delen van de route worden nu al veel gebruikt. Met de nieuwe ontwikkelingen in de Binckhorst en in het CID-gebied rond de stations, zal het gebruik van deze fietsroute verder toenemen.

Met deze onderdoorgang is de Trekfietsroute nog niet af. Bij de herontwikkeling van Binckhorst Noord wordt de rest van de route richting centrum verder uitgewerkt en ingepast in de ontwikkeling van het toekomstige Waterfrontpark.

Het ontwerp

In de toekomst wordt de nieuwe onderdoorgang voor voetgangers en fietsers een belangrijke verbinding tussen Binckhorst Noord en Binckhorst Trekvlietzone.
Uitgangspunt in het ontwerp is dat de nieuwe onderdoorgang zoveel mogelijk past in het landschap en de omgeving, en daarnaast ook overzichtelijk is. Het ontwerp geeft de fietsers en voetgangers straks een goed overzicht, en is vrij van obstakels en donkere hoekjes. Voor de nieuwe onderdoorgang is het nodig dat de kade wordt aangepast, en er een nieuwe kade wordt aangelegd. Aan beide uiteinden van deze nieuwe kade komen zogenaamde Binckplekken: balkons die de onderdoorgang markeren, en de beleving van het water vanaf de kade versterken.

De Binckhorst is een gebied in ontwikkeling. De onderdoorgang sluit in de verschillende fases van deze gebiedsontwikkeling aan op de omgeving. In de eerste fase worden de onderdoorgang en de aanpassingen aan de Trekvlietbrug gerealiseerd. Ook de kades met de balkons worden aangelegd, en de aansluiting met de Uranusstraat. De parallelweg van de Mercuriusweg blijft in deze fase nog in gebruik. Tussen de parallelweg en het fietspad over de Trekvlietbrug wordt een verbinding aangelegd voor fietsers en voetgangers. Aan de noordzijde van de nieuwe onderdoorgang is ook een tijdelijk fietsdepot gepland (zie ook: Home – Fietsdepot (fietsdepothaaglanden.nl). Dit depot wordt zo aangelegd dat het fietstracé ongehinderd doorgang kan vinden. Alle onderdelen die in deze eerste fase worden uitgevoerd, passen ook in de definitieve situatie.

Inspraakprocedure en inloopbijeenkomst

In maart en april 2022 was er een inspraakperiode op het concept voorontwerp van de nieuwe onderdoorgang. Ook was er een inloopavond, waar geïnteresseerden positief waren over de plannen voor deze nieuwe onderdoorgang. Tijdens de inspraakperiode is van 3 mensen een reactie ontvangen. Deze reacties zijn voorzien van een antwoord en onderdeel van het besluit van de gemeenteraad over deze nieuwe onderdoorgang. De binnengekomen reacties hebben niet geleid tot een aanpassing van het ontwerp.

Hier vindt u de bestuurlijke documenten rond het project:

Aanvullende informatie bij raadsvoorstel nieuwe onderdoorgang Trekvlietbrug Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl)

Voorstel van het college inzake Vaststelling Voorontwerp onderdoorgang Trekvlietbrug voor langzaam verkeer (onderdeel No-Regret) Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl)

De gemeenteraad heeft op 6 oktober 2022 met het voorstel ingestemd.

Achtergrond

Steeds meer mensen komen naar Den Haag en de regio om te wonen, te werken en te recreëren. Er is een groot tekort aan woningen in de regio Den Haag. Tot 2040 komen er in het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst ongeveer 25.000 woningen, zo´n 44.000 inwoners en 35.000 arbeidsplaatsen bij. Om te zorgen dat het gebied en de omgeving naast hoog stedelijk ook leefbaar wordt, is het belangrijk om behalve te investeren in woningen en bedrijfsruimte ook te investeren in mobiliteit zodat inwoners, werknemers en meer bezoekers zich ook goed kunnen verplaatsen.

De Gemeente Den Haag investeert samen met de partners gemeente Leidschendam-Voorburg, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), in een pakket Mobiliteitsmaatregelen voor CID-Binckhorst. Dit pakket is vastgelegd in het Programma No Regret.