Nieuwe onderdoorgang langzaam verkeer bij de Trekvlietbrug

Onder de huidige Trekvlietbrug in Den Haag komt een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers kunnen straks de Mercuriusweg veilig kruisen zonder hinder en oponthoud. Hiermee wordt een grote barrière voor het langzame verkeer in dit deel van de Binckhorst  opgelost. Deze nieuwe onderdoorgang kost ongeveer 9 miljoen euro en wordt gefinancierd door de samenwerkende partijen; gemeente Den Haag, het rijk, de regio (MRDH), de provincie Zuid Holland en de buurgemeente Leidschendam-Voorburg.

ipvDelft creatieve ingenieurs

Onderdeel van het Trekfietstracé

De onderdoorgang bij de Trekvlietbrug is onderdeel van een belangrijke regionale fietsroute, het zogenoemde Trekfietstracé. Deze fietsroute verbindt de binnenstad van Den Haag met de Binckhorst, Ypenburg en Pijnacker-Nootdorp. Delen van de route worden nu al veel gebruikt, en met de nieuwe ontwikkelingen in de Binckhorst en rondom de stations, het CID gebied, zal het gebruik van deze fietsroute verder toenemen.

Met deze onderdoorgang is de Trekfietsroute nog niet af. Bij de herontwikkeling van Binckhorst Noord wordt de rest van de route richting centrum verder uitgewerkt en ingepast in de ontwikkeling van het toekomstige Waterfrontpark.

Het ontwerp

In de toekomst wordt deze nieuwe onderdoorgang voor voetgangers en fietsers een belangrijke verbinding tussen Binckhorst Noord en Binckhorst Trekvlietzone.

Uitgangspunt in het ontwerp is dat de nieuwe onderdoorgang zoveel mogelijk past in het landschap en de omgeving en daarnaast ook overzichtelijk is. Het ontwerp geeft de fietsers en voetgangers  straks een goed overzicht en is vrij van obstakels en donkere hoekjes. Voor de nieuwe onderdoorgang is het nodig dat de kade wordt aangepast en er een nieuwe kade wordt aangelegd. Aan beide uiteinden van deze nieuwe kade komen zogenaamde Binckplekken; balkons die de onderdoorgang markeren en de beleving van het water vanaf de kade versterken.

De Binckhorst is een gebied in ontwikkeling. De onderdoorgang sluit in de verschillende fases van deze gebiedsontwikkeling aan op de omgeving. In  de eerste fase worden de onderdoorgang en de aanpassingen aan de Trekvlietbrug volledig gerealiseerd. Ook de kades met de balkons worden aangelegd en de aansluiting met de Uranusstraat. De parallelweg van de Mercuriusweg blijft in deze fase nog in gebruik. Tussen de parallelweg en het fietspad over de Trekvlietbrug wordt een verbinding aangelegd voor fietsers en voetgangers. Aan de noordzijde van de nieuwe onderdoorgang is ook een tijdelijk fietsdepot gepland. Dit depot wordt zodanig aangelegd dat het fietstracé ongehinderd doorgang kan vinden.  Alle onderdelen die worden uitgevoerd in deze eerste fase passen ook in de definitieve situatie.

Inspraakprocedure en inloopbijeenkomst

Het concept voorontwerp van de nieuwe onderdoorgang is  klaar en  vrijgegeven voor inspraak. Van 14 maart 2022 tot en met 24 april 2022 kunnen mensen reageren op de plannen.

Op 29 maart is er van 17 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst over dit plan. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Trefpunt aan de Binckhorstlaan 340 in Den Haag. Er zijn dan meerdere  mensen van de gemeente aanwezig die betrokken zijn bij het plan en hierover vragen kunnen beantwoorden.

Digitaal zijn de stukken te vinden via Den Haag – Besluiten en bestuurlijke stukken college burgemeester en wethouders RIS-nummer: 311779 en 311780 Ook zijn de stukken vanaf 14 maart in te zien op stadhuis in het Haags informatie centrum, Spui 70.

Tijdens de inspraakperiode (van 14 maart tot en met 24 april 2022)  kunnen reacties op dit plan schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

  • Via een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl  onder vermelding van ‘Voorontwerp onderdoorgang Trekvlietbrug’.
  • Per post ter attentie van het college van burgemeester en wethouders, antwoordnummer 1790, 2501 VC Den Haag , onder vermelding van ‘Voorontwerp onderdoorgang Trekvlietbrug (een postzegel is niet nodig).

Na de inspraakperiode worden alle inspraakreacties gebundeld en voorzien van een reactie. En als er aanleiding voor is, wordt het concept voorontwerp aangepast op de ontvangen inspraakreacties. Daarna wordt het concept voorontwerp definitief gemaakt en voor vaststelling naar de Haagse gemeenteraad gestuurd. Alle inspraakreacties en de reacties daarop komen te staan in een ‘Nota van Beantwoording’ die als bijlage bij het definitieve voorontwerp ook naar de Haagse gemeenteraad wordt gestuurd.

Achtergrond

Steeds meer mensen komen naar Den Haag en de regio om te wonen, te werken en te recreëren. Er is een groot tekort aan woningen in de regio Den Haag. Tot 2040 komen er in het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst ongeveer 25.000 woningen, zo´n 44.000 inwoners en 35.000 arbeidsplaatsen bij. Om te zorgen dat het gebied en de omgeving naast hoog stedelijk ook leefbaar wordt is het belangrijk om naast te investeren in woningen en bedrijfsruimte ook te investeren in mobiliteit zodat inwoners, werknemers en meer bezoekers zich ook kunnen verplaatsen.

De Gemeente Den Haag investeert samen met de partners van het rijk en de regio (gemeente Leidschendam-Voorburg, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)), in een pakket Mobiliteitsmaatregelen voor CID-Binckhorst. Dit pakket is vastgelegd in het Programma No Regret.