Onderzoek naar toekomstig openbaar vervoer

Door het openbaar vervoer meer prioriteit te geven, kan de stad groeien. Samen met fietsen en lopen, zorgt het OV dat veel mensen snel en comfortabel op hun bestemming komen.

Gemeente Den Haag, het gemeentelijke samenwerkingsverband, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), gemeente Leidschendam-Voorburg, Provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid onderzoeken samen hoe toekomstig openbaar vervoer in en naar CID-Binckhorst zo goed mogelijk georganiseerd kan worden en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Dit onderzoek noemen we Verkenning CID-Binckhorst.

Verkenning CID-Binckhorst

Binnen de verkenning wordt onderzocht hoe snel, schoon en betaalbaar OV kan bijdragen aan efficiënt vervoer. En welke mobiliteitsmaatregelen het lopen, fietsen en deelvervoer verder kunnen verbeteren. Fietsers, voetgangers en OV krijgen de ruimte, zodat er een aantrekkelijk stedelijk gebied ontstaat om te wonen, werken en verblijven.

Achtergrond

De regio Rotterdam-Den Haag groeit. Tot 2040 komen er 400.000 inwoners bij, waarvan zo’n 100.000 in Den Haag. Er zijn tienduizenden nieuwe woningen en banen nodig. Een geschikte locatie hiervoor is het Central Innovation District en de Binckhorst. Tot 2040 komen er in dit gebied zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij. CID-Binckhorst ligt centraal in de stad en de regio en heeft al veel voorzieningen binnen loop- en fietsafstand. Ook zijn er verschillende treinstations, die een een goede basis vormen voor betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Fietsen, lopen en OV voorop

In de groeiende stad is ruimte schaars. Ook gaan steeds meer mensen zich verplaatsen. De huidige wegen kunnen dat niet aan. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer en fietspaden. Om de stad bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden, kijken de gemeente Den Haag en andere overheden anders naar mobiliteit. Voor korte afstanden pakken veel inwoners nu nog vaak de auto. Terwijl het openbaar vervoer of de fiets hier net zo goed voor te gebruiken is. De auto blijft een rol spelen in de stad, maar de gemeente investeert in andere manieren van reizen. Lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelvervoer krijgen voorrang.

Rotterdamsebaan Binckhorstlaan 5

©Foto Jurriaan Brobbel

Artist impression CID Binckhorst

Artist impression van de Binckhorstlaan zoals die er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Investeren in het OV van de toekomst

Door een combinatie van openbaar vervoer, lopen, fietsen, deelvervoer – en waar kan en nodig de auto – blijft de stad goed te bereiken. Iedereen kan dan van deur tot deur reizen met vervoer naar keuze.

Het CID-Binckhorst is van belang voor de ontwikkeling van lokaal, regionaal en landelijk OV. Eén van de belangrijkste hoofdcorridors voor OV in Den Haag en omgeving is de Koningscorridor. De ambitie is om in de toekomst een OV-verbinding te ontwikkelen vanuit Zoetermeer/Lansingerland via Station Voorburg en vanuit Delft via de Binckhorst richting Den Haag Centraal, Madurodam, Scheveningen en de internationale zone.

Kaart

Het gewenste tracé van de Koningscorridor met mogelijke verbindingen richting Delft, Scheveningen en Zoetermeer.

Achtergronddocumenten

Hieronder kunt u de onderzoeksrapporten downloaden die in de afgelopen jaren zijn opgesteld in het kader van het onderzoek naar de HOV-verbinding CID-Binckhorst. Een korte toelichting per onderzoeksrapport:

 

  1. MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag (juli 2017): Het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag is één van de MIRT-onderzoeken die voortkomen uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA, update uit 2013). Het overkoepelende bestuurlijk gedragen doel van het MIRT-onderzoek is het verbeteren van de bereikbaarheid op een manier die bijdraagt aan het vergroten van de metropolitane samenhang en de agglomeratiekracht van de regio Rotterdam Den Haag.
  2. Schaalsprong openbaar vervoer Den Haag en regio (februari 2018): Met de Schaalsprong OV bouwen stad en regio Den Haag verder op het succes van RandstadRail naar Rotterdam en Zoetermeer. Met snellere lightraillijnen, met hoge frequentie en betrouwbaarheid, meer capaciteit en grotendeels ongelijkvloers. Met rechtstreekse verbindingen vanuit de regio naar de stad, zodat overstappen niet meer nodig is, wordt het OV aantrekkelijk voor meer reizigers.
  3. Preverkenning Schaalsprong regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst (september 2018): In de preverkenning worden mobiliteitsoplossingen verkend welke bijdragen aan de ontwikkeling van het CID en de Binckhorst, en anders het verkennen van gebiedsontwikkelingsmogelijkheden die bijdragen aan de mobiliteitstransitie. Hierbij werken we aan een integrale aanpak voor het aanbieden van een passende mix van mobiliteit(maatregelen) bij iedere ontwikkelingsfase van het gebied. Dit realiseren we door de ontwikkeling van alternatieven voor de verkenningsfase op basis van een brede analyse van oplossingsrichtingen
  4. Startdocument Verkenning regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst (oktober 2018): Het startdocument omschrijft de gemeenschappelijke ambities, de opgaven en het afweegkader. Ook introduceert het startdocument een viertal oplossingsrichtingen in de vorm van samenhangende pakketten van mobiliteitsmaatregelen: de alternatieven.
  5. Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (november 2019): De Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen is het resultaat van de Analytische Fase van de Verkenning. Binnen de Analytische fase vormden de Alternatieven uit de preverkenning de basis, die als eerste stap zijn verbreed tot een tiental Alternatieven. Vervolgens is een Afweegkader samengesteld om de tien Alternatieven mee te vergelijken. De drie opgaven van de Verkenning vormden de basis van het Afweegkader. Daarna is effectenonderzoek uitgevoerd van de tien Alternatieven, door het Afweegkader te vullen aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Inzichten uit de vergelijking van de Alternatieven leidden vervolgens tot drie Kansrijke Alternatieven.
    • Rapport uitwerking Alternatieven: De aanpak van de verkenning (analysefase) bestaat uit 4 stappen die in tijd en inhoud licht overlappen: het vormen en uitwerken van alternatieven, het opstellen van een afweegkader, het uitvoeren van effectenonderzoeken en het trechteren naar enkele voorkeursalternatieven. Dit document is het resultaat van de stap ‘uitwerken van de alternatieven’.
    • Rapport effectenstudies en Kansrijke Alternatieven: Deze rapportage beschrijft de resultaten van de effectenstudies die zijn uitgevoerd om het doelbereik, de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de in de vorige fase gedefinieerde alternatieven globaal in beeld te brengen. Op basis van de effecten en met behulp van de projectdoelstellingen zijn de realistische alternatieven getrechterd naar kansrijke alternatieven.
  6. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (juni 2020): De NRD is bedoeld om de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek voor het nog op te stellen Plan-MER te beschrijven. De NRD beschrijft welke alternatieven onderzocht worden en welke criteria en methoden de onderzoekers gebruiken om de milieueffecten in beeld te brengen. Het doel van de NRD is drieledig: 1) het informeren en betrekken van de omgeving, 2) het afbakenen van de te beschouwen alternatieven en 3) het afbakenen van de inhoud van het milieuonderzoek dat in het kader van de milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) wordt uitgevoerd.